Hai phòng học có diện tích 200m, tổng kinh phí 250 triệu đồng, từ nguồn tiền lương đóng góp, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bù Đăng. 

Điểm trường thôn 9 khá xa trung tâm xã, tại đây có 5 lớp học từ lớp 1 đến lớp 5 với 114 học sinh. 

Trong đó có trên 80% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh nghèo khó. 

Điểm trường có 3 phòng học, trong đó 1 phòng học thuộc dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” - CBRIP và 2 phòng học tạm đã xuống cấp.

Đức Trí