Trước đó, ngày 12/5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1557/QĐ-UBND về thực hiện kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học tới.

HS và phụ huynh cần tìm hiểu kỹ những quy định tuyển sinh đầu cấp

Theo đó Quyết định số 1557, thành phố sửa đổi một số nội dung liên quan các quy định trong tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường tiếng Anh và chương trình Tích hợp. Cụ thể, ở gạch đầu dòng thứ nhất điểm a, Khoản 2, Mục III sửa đổi như sau: chương trình tăng cường tiếng Anh lớp 6 sẽ tiếp nhận học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng ở lớp 5 đạt từ 6 điểm trở lên (do quận, huyện tự tổ chức) hoặc có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (đối với quận, huyện không tổ chức kiểm tra công nhận trình độ) hoặc có trình độ A2 theo khung CEFR như:

Chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu, hoặc cấp độ Quickmarch đạt Pass 3/5 Sao của PTE Young Learners thay cho cấp độ Breakthrough 48-53 (Breakthrough pass) của PTE Young Learners trong kế hoạch tuyển sinh đã ban hành ngày 12/5.

Sửa đổi gạch đầu dòng thứ hai, thứ ba khoản 3, mục III về tuyển sinh vào lớp 6 Chương trình tích hợp:  Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo Chương trình Tích hợp hoặc chương trình tiểu học của Bộ GD&ĐT, có đủ năng lực tiếng Anh theo quy định thỏa một trong các điều kiện sau:

Theo hệ thống Pearson English: Học sinh phải có chứng chỉ PTE cấp độ Quickmarch (Pas- số sao tối thiểu 3/5 sao).

Theo hệ thống Cambridge English: Học sinh phải có chứng chỉ Flyer (số khiên tối thiểu 10/15 khiên).

Theo hệ thống ETS: Học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary , Step 2, 3 badges).

Học sinh phải hoàn tất bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).

Về các nội dung khác không đề cập trong quyết định sửa đổi này (Quyết định số 1815/QĐ-UBND), thực hiện theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố.


Huyền Nga-Nhân Sơn