Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ người thầy và từ cán bộ quản lý giáo dục. Vì vậy, các trường sư phạm cần làm tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp.

Các trường sư phạm cần tập trung vào đào tạo mới nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao, đồng thời ưu tiên hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Việc đầu tư cho các trường sư phạm phải được thực hiện theo quy hoạch nhanh và đây là nhiệm vụ khó khăn, không thể nóng vội, chắp vá, phải đầu tư “đến ngưỡng” để đạt hiệu quả cao.

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo, sắp tới sẽ tập trung đầu tư cho các trường sư phạm.

Theo Bộ trưởng Nhạ, trước mắt cần xây dựng quy hoạch tổng thể ngành kèm theo một hệ thống tiêu chuẩn trường sư phạm hiện đại, năng động, tự chủ; sử dụng các tiêu chuẩn này để kiểm định phân tầng xếp hạng các trường sư phạm và lấy kết quả này để sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm một cách khoa học, công bằng, khách quan.

Hệ thống các trường sư phạm sẽ được hỗ trợ hình thành các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao cho cả khu vực công và khu vực tư nhân.

Thu Phương