Theo đó, có 7 SGK được phê duyệt lần này, nâng tổng số SGK lớp 1 chương trình GDPT mới lên 45 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục. 7 SGK được phê duyệt gồm 1 cuốn môn Tự nhiên xã hội, 3 cuốn môn Giáo dục thể chất, 2 cuốn môn Hoạt động trải nghiệm, 1 cuốn môn Tiếng Anh.

Như vậy, sau 2 lần thẩm định SGK mới, đã có 45 cuốn SGK của 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 được phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình GDPT mới, là thành công bước đầu của việc xã hội hóa biên soạn SGK.

Bộ GD&ĐT đề nghị các NXB có hình thức phù hợp cung cấp SGK đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

H.Thanh