Về đề xuất Bộ GD&ĐT nghiên cứu điều chỉnh điểm ưu tiên theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn, bà Phụng cho rằng: Điểm ưu tiên có từ nhiều năm trước đây. Khi xác định điểm ưu tiên, các nhà chính sách nhìn tổng thể về sự chênh lệch điều kiện học tập giữa các vùng miền và đối tượng, chứ không nhìn cụ thể một gia đình, cá nhân nào. Vì vậy, khi nào còn sự chênh lệch giữa các vùng miền, điểm ưu tiên còn cần thiết để đảm bảo sự công bằng cho tất cả thí sinh.

Cũng theo bà Phụng, cách đây 2 năm, khi vấn đề điểm ưu tiên cũng gây tranh cãi trong dư luận, Bộ GD&ĐT đã chủ động tổ chức cuộc họp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để nhìn nhận, đánh giá. 

Cuối cùng, tất cả ý kiến toàn diện nhất đều đưa đến kết luận chưa bỏ được điểm ưu tiên. Tuy nhiên, không phải điểm ưu tiên sẽ giữ nguyên trong các thời kỳ. Bộ GD&ĐT đang lắng nghe ý kiến để sẽ có những nghiên cứu sâu hơn qua những khảo sát, thống kê về chỉ số chênh lệch điều kiện vùng miền trong học tập, nhằm mục đích xác định điểm ưu tiên sao cho phù hợp.

Huyền Thanh