Theo đó, Sở yêu cầu các trường học không dạy thêm trước chương trình, không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày và mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn.

Các trường không được ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm, học sinh chỉ học thêm khi có nhu cầu, tự nguyện và được gia đình đồng ý. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu không dạy thêm đối với học sinh tiểu học do các cháu đã được học 2 buổi/ngày.

Sở cũng yêu cầu các giáo viên dạy chính khóa không dạy thêm cho học sinh của lớp mình ngoài nhà trường khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo cơ quan quản lý giáo viên đó…  

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng quy định về việc thu và quản lý tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường. Đối với dạy thêm trong nhà trường, ở bậc trung học cơ sở mức thu cao nhất cho lớp có dưới 10 học sinh không quá 26.000 đồng/học sinh/tiết; ở bậc trung học phổ thông 32.000 đồng/học sinh/tiết. Mức thu thấp nhất cho lớp có từ 40 học sinh trở lên không quá 6.000 đồng/học sinh/tiết đối với bậc trung học cơ sở và 7.000 đồng/học sinh/tiết đối với bậc trung học phổ thông.

Hải Châu