Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế đề án thành lập trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, địa chỉ tại số 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trường Đại học Y Dược phải được thành lập theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Trước đó, thành viên hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội đã tán thành việc thành lập Trường Đại học Y Dược. 

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên hội đồng đã đồng ý việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược.


HT