So với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH hiện hành (chỉ có 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí), bộ tiêu chuẩn mới có nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí hơn (25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí) để đánh giá toàn bộ hoạt động của một cơ sở giáo dục ĐH.

Dự thảo cũng quy định rõ hơn về những việc cần thực hiện trong cả chu kỳ kiểm định, nhất là sau khi cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành và có hiệu lực trong thời gian 5 năm, các cơ sở giáo dục có thể đăng ký để đánh giá thêm theo quy định mới.


H.Thanh