Hội đồng ĐH Quốc gia Hà Nội có 24 thành viên, có nhiệm vụ và quyền hạn chính như Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ĐH Quốc gia Hà Nội; quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng phát triển của ĐH Quốc gia Hà Nội; quyết nghị về việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách văn phòng, các ban chức năng, đơn vị trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội và thông qua đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, Luật Khoa học và Công nghệ. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hùng Quân