Cụ thể, đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 8 cơ quan, đơn vị, địa phương và 1 công ty (gồm 4 sở, ban, ngành: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Tòa án nhân dân tỉnh; 4 huyện, thị xã: Phước Long, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Chơn Thành và Công ty Cao su Bình Long). Đoàn đã tiến hành kiểm tra sổ đăng ký văn bản mật đến, đi, hồ sơ lưu trữ, việc sử dụng các mẫu dấu mật, việc phát hành tài liệu bí mật Nhà nước, hệ thống máy tính, hệ thống mạng...

Đoàn tiến hành kiểm tra sổ giao, nhận văn bản, tài liệu mật, kiểm tra máy tính
Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều làm tốt công tác thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước; xây dựng và cụ thể hóa thành các nội quy để các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, cụ thể như: Thực hiện đúng quy định trong việc soạn thảo, in sao, chụp, thống kê, lưu trữ, bảo quản, cung cấp, bàn giao, tiêu hủy tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước. Trang bị và bảo quản con dấu độ mật được thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, có cơ chế bảo mật cho hệ thống máy tính, hệ thống mạng và trang điện tử tổng hợp, webside.
Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng phát hiện một số đơn vị còn sử dụng máy có kết nối mạng Internet để soạn thảo, lưu văn bản, tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước. Đây là nguy cơ rất dễ dẫn đến lộ, mất bí mật Nhà nước. 

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng khắc phục ngay sai phạm nói trên và nghiêm túc thực hiện việc soạn thảo bí mật Nhà nước trên các máy tính không có kết nối mạng internet.

V.Sáng-C.Bình