Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên và xã hội về chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực liên quan của ngành LĐTB&XH; công tác bình đẳng giới; tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của xã hội và thanh thiếu niên về học nghề, lập nghiệp; phối hợp đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên; phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp, hỗ trợ và cứu trợ kịp thời, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống người dân bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai; phối hợp thiết lập cơ chế tham vấn thường xuyên nhằm phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia thực hiện các chính sách xã hội đối với thanh thiếu niên…

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công với cách mạng, bình đẳng giới, bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh thiếu niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện và tham gia giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước đảm bảo an sinh xã hội; tạo cơ chế phối hợp xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành LĐTB&XH trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Hải Ngọc