Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong văn kiện Đại hội; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt những vấn đề tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần quan tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh, để hội nghị học tập đạt kết quả cao, cán bộ, đoàn viên cần tập trung nghiên cứu nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề cốt lõi và vấn đề mới của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên; mục tiêu, quan điểm của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, bồi dưỡng chăm lo thế hệ trẻ. Công tác tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cần được nghiên cứu để triển khai với hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn phù hợp với đoàn viên, thanh niên và đơn vị…

PV (Theo TTXVN)