Theo đó, doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là 396.100.000 đồng/người thuộc khối doanh nghiệp FDI. Mức thưởng Tết 2019 được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4% đến 6%.

Trên cơ sở báo cáo của 5.025 doanh nghiệp, Sở LĐ-TBXH Hà Nội cho biết, đối với thưởng Tết dương lịch 2019, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mức thưởng bình quân: 1.050.000 đồng/người, trong đó mức cao nhất là 30.000.000 đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân 3.800.000 đồng/người, cao nhất là 40.000.000 đồng/người và thấp nhất là 800.000 đồng/người. Các doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch bình quân là 620.000 đồng/người, mức thưởng cao nhất là 12.000.000 đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thưởng Tết âm lịch trung bình 4.000.000 đồng/người, mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch là 660.000 đồng/người, mức thưởng cao nhất là 16.750.000 đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Thưởng Tết âm lịch trung bình là 4.200.000 đồng/người, mức thưởng cao nhất là 72.000.000 đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 600.000 đồng/người, cao nhất là 60.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Thưởng Tết âm lịch, mức thưởng bình quân: 4.800.000 đồng/người, mức thưởng cao nhất là 396.100.000 đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

P.H