Ngoài ra, tỉnh phấn đấu số ấp, khóm có trụ sở sinh hoạt văn hóa và điểm tổ chức hoạt động thể dục, thể thao đạt tỷ lệ từ 99% trở lên...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Công cho biết, để phong trào đi vào thực chất, tạo được sức lan tỏa rộng khắp toàn tỉnh, Sở tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy làm công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm và có giải pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào; lồng ghép các hoạt động vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; tăng cường chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát nội dung hoạt động theo hệ thống từ tỉnh đến cơ sở nhằm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Tỉnh phấn đấu đạt từ 32% trở lên phường, thị trấn được công nhận và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa và đạt từ 50% trở lên xã được công nhận và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào năm 2020.

Cùng với đó, các cấp, ngành tiếp tục phát động và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký và thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. UBND các huyện, TP Cà Mau chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, không chạy theo thành tích trong việc xét tặng các danh hiệu văn hóa; đồng thời, nâng chất lượng các danh hiệu trong thực hiện phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'', phát huy hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở các địa phương.

Kim Há