Hội nghị tập huấn do Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tổ chức, dành cho cán bộ các địa phương, đơn vị khu vực phía Bắc. Tham gia hội nghị có 232 học viên. 

Sau 4 ngày diễn ra liên tục (từ 19-8 đến 22-8), các báo cáo viên có kinh nghiệm cao về chuyên môn, trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật đã cùng các học viên hoàn thành 5 chuyên đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tình hình sân khấu hiện nay – Vấn đề và giải pháp; Tình hình điện ảnh hiện nay – Vấn đề và giải pháp; Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật.

Ban tổ chức trao chứng chỉ cho các học viên chiều ngày 22-8

Các học viên được củng cố,  nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; kết quả và những vấn đề đặt ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Các báo cáo viên cũng đã giúp các học viên nắm bắt thực tiễn đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật nói chung, thực trang và định hướng phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng. Thông qua các nội dung tập huấn, hội nghị đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, đồng thời vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật ở các địa phương, đơn vị. 

Các học viên xác định rõ hơn các định hướng phát triển lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, những yêu cầu cơ bản, cần thiết, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, từ đó tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học, nghệ thuật, góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa – văn nghệ của đất nước trong tình hình mới.

Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đã trao chứng chỉ cho toàn bộ các học viên hoàn thành khóa học, đạt chất lượng theo yêu cầu. Dự kiến, hội nghị tập huấn dành cho các địa phương, đơn vị ở khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 10-9 đến 15-9 tại TP Hồ Chí Minh.


N.Hoa