Ông Norio Saito, Phó Giám đốc quốcgia ADB tại Việt Nam cho biết, dự án sẽ sử dụng cơ chế đối tác công – tư (PPP), trong đó khu vực tư nhân sẽ thiết kế, xây dựng, tài trợ, vận hành và bảo trì các công trình chôn lấp và xử lý chất thải. Các công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu của thành phố Đà Nẵng sau năm 2020 với các công nghệ phù hợp để xử lý chất thải.

Giai đoạn nhượng quyền khai thác và các chỉ tiêu khác, gồm các công nghệ được áp dụng, sẽ được xác định dựa trên nghiên cứu khả thi. Dự án sẽ bổ sung cho các sáng kiến của thành phố nhằm cải thiện hoạt động thu gom chất thải.

Được biết, hỗ trợ của ADB cho Việt Nam để xác định và phát triển các hình thức đối tác công - tư, gồm cả lĩnh vực chất thải, là một ưu tiên then chốt trong Chiến lược Đối tác quốc gia 2016-2020 của ADB cho Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững về môi trường tại Việt Nam. Dự án này sẽ là thỏa thuận hỗ trợ tư vấn giao dịch PPP thứ hai của ADB tại Việt Nam, và là thỏa thuận đầu tiên trong lĩnh vực rác thải.

S.Thương