Tuy nhiên, Đảng bộ TKV đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh giai đoạn từ năm 2015 - 2020 và nộp ngân sách 84,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng doanh thu tăng bình quân 7,9%/năm

Theo TKV, trong thời gian qua, Đảng ủy TKV đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với quy luật và diễn biến của biến đổi khí hậu, thị trường; ổn định tư tưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng thời, TKV thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Tập đoàn.

Tiêu thụ than tại Cảng Cửa Ông.

Với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, TKV hoàn thành tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kết quả từ năm 2016 - 2020, tổng doanh thu của Tập đoàn dự kiến đạt 613,9 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, bình quân 3,6 nghìn tỷ đồng/năm.

Tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84,5 nghìn tỷ đồng, bình quân 16,9 nghìn tỷ đồng/năm. Năng suất lao động tăng bình quân 12%/năm. Tốc độ tăng lương bình quân 9,2%/năm.

Đặc biệt năm 2019, TKV đạt tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, trở thành đơn vị đạt tăng trưởng cao nhất trong khối ngành công nghiệp khai khoáng. Cụ thể, TKV đã gia tăng sản xuất, cung cấp đủ than cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng thời, triển khai và vận hành thành công mô hình “sản xuất và thương mại than”, chuẩn bị sẵn sàng năng lực sản xuất để tăng sản lượng than đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế trong các năm tiếp theo. Tổng sản lượng than khai thác trong nhiệm kỳ ước đạt 188 triệu tấn và tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 205,8 triệu tấn. Tập đoàn cũng đã kết thúc đầu tư, đưa vào vận hành ổn định, đạt và vượt công suất thiết kế 2 dự án sản xuất alumin, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tập đoàn TKV cho biết, trong nhiệm kỳ tới (2020-2025), Tập đoàn đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu đạt 760 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm. Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm. Tập đoàn cũng chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động.

Đời sống công nhân không ngừng được cải thiện

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, TKV đã đổi mới và thúc đẩy mạnh mẽ công tác phát triển khoa học và công nghệ; đầu tư đồng bộ thiết bị công suất lớn trong khai thác lộ thiên đã góp phần giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên trong khai thác hầm lò từ 23,5% xuống 20% và trong khai thác lộ thiên từ 4,9% xuống 4,3%. Đồng thời, năng suất lao động tăng lên.

Nhờ đó, năng suất lao động của Tập đoàn tính theo giá trị tăng bình quân 12%/năm, vượt mục tiêu về mức tăng năng suất lao động theo Chương trình hành động số 08 ngày 8/8/2016 của Đảng ủy TKV là 4 - 5%/năm.

Thực hiện đề án tái cơ cấu, cổ phần hoá, TKV cũng đã hoàn thành cổ phần hóa 11 đơn vị thành viên; sắp xếp lại các đơn vị sản xuất than, đơn vị sự nghiệp và các chi nhánh của TKV. Cùng đó, hoàn thành việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% tại 6 đơn vị sản xuất than. Cũng trong giai đoạn này, Công ty mẹ TKV đã hoàn thành việc thoái vốn tại 14 công ty con, công ty liên kết. Hiện tại, số lượng đơn vị thành viên đã giảm từ 88 đơn vị xuống còn 65 đơn vị.

Mặt khác, TKV đã tích cực thực hiện các giải pháp tiết giảm lao động. Tổng số lao động đã giảm từ 118 nghìn người (năm 2016) xuống còn 97,5 nghìn người (năm 2018), hoàn thành sớm 2 năm so với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II. Đó là đến hết năm 2020 giảm lao động xuống dưới 100.000 người. Hiện tại, tổng số lao động của TKV tiếp tục giảm còn 96,5 nghìn người.

Cùng với sự tăng trưởng về hiệu quả sản xuất kinh doanh, đời sống của công nhân cán bộ Tập đoàn không ngừng được cải thiện, nâng cao. Tiền lương bình quân đạt 12,7 triệu đồng/người/tháng, tặng 36% so với mức 9,3 triệu đồng/người/kỳ đầu nhiệm kỳ. Riêng công nhân hầm lò đạt bình quân 18 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, số thợ mỏ có thu nhập cao trên 300 triệu và 400 triệu đồng/năm tăng cao; các chính sách về bảo hiểm, chế độ độc hại đã được các cơ quan quản lý quan tâm giải quyết.

Cũng theo TKV, đến nay Tập đoàn cơ bản giải quyết những tác động của quá trình khai thác tới môi trường.
Bình quân mỗi năm, TKV dành kinh phí 1.000 tỷ đồng chi trực tiếp cho công tác bảo vệ môi trường, chưa kể hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư đổi mới công nghệ khai thác than, cơ giới hóa sản xuất, đầu tư các tuyến băng tải vận chuyển than, quy hoạch, sắp xếp hiện đại hóa các cảng than, kho than chế biến tập trung.
Qua đó, tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chỉ riêng trồng cây, hoàn nguyên bãi thải mỏ, TKV đã trồng cây phủ xanh trên 1.000 ha bãi thải, tương đương 30% diện tích bãi thải ngoài hiện có; lắp đặt 38 hệ thống quan trắc môi trường tự động theo dõi lượng bụi, khí phát thải.
Tuấn Minh