Còn doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% nhưng không quá 5 triệu đồng/ năm; doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% nhưng không quá 10 triệu đồng/năm. 

Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật theo quy định của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nghị định này.

Nguyễn Hương