Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra, có 01 phát hiện dầu khí mới; Đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 7-5-2017 (sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày); Tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 13,15 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 51% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu 6 tháng đầu năm đạt 7,90 triệu tấn, vượt 2,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 52,0% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 6 tháng đạt 6,93 triệu tấn, vượt 2,1%- tương đương vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch 6 tháng; ở nước ngoài 6 tháng đạt 0,97 triệu tấn, vượt 2,1% kế hoạch 6 tháng).

 Sản lượng khai thác khí 6 tháng đầu năm đạt 5,25 tỷ m 3, bằng 97,6% kế hoạch 6 tháng và bằng 49,5% kế hoạch năm.  Sản xuất điện 6 tháng đầu năm đạt 11,11 tỷ kWh, bằng 55,2% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 6 tháng đạt 909 nghìn tấn, vượt 8,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 59,8% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 2,99 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch 6 tháng và bằng 44% kế hoạch năm.  

  

6 tháng đầu năm 2017, có 01 phát hiện dầu khí mới.

Công tác an toàn trên các công trường/nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Nhờ có kết quả sản xuất, kinh doanh khá tích cực, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: doanh thu toàn Tập đoàn vượt 15,0% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016; nộp ngân sách nhà nước vượt 14% kế hoạch, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra và giá dầu thô 6 tháng năm 2017 tăng 8,8% so với mức giá kế hoạch (đạt 54,4USD/thùng/mức giá kế hoạch là 50USD/thùng).

Trong thời gian còn lại của năm 2017, Tập đoàn sẽ quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 Chính phủ đã giao cho Tập đoàn. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm khai thác đạt 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước và 10,61 tỷ m3 khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục bám sát diễn biến giá dầu trong thời gian tới để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí. Tranh thủ các tác động thuận lợi từ giá dầu thấp (là nguyên, nhiên liệu của các nhà máy) để phát huy tối đa công suất các nhà máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc huy động tối đa nguồn lực khí, công suất các nhà máy điện để đảm bảo thực hiện vượt mức sản lượng khí, điện so với kế hoạch đề ra. Phối hợp chặt chẽ Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và các đối tác tiêu thụ khác để đảm bảo tiêu thụ hiệu quả sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tập đoàn Tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phê duyệt và đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.


An An