Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan thuộc các Bộ, Ngành, Văn phòng Chính phủ. Thành viên phụ trách HĐTV - Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên HĐTV Đinh Văn Sơn và Phó Tổng giám đốc Lê Minh Hồng đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Người đại diện Tập đoàn tại các doanh nghiệp, Thành viên HĐTV Đinh Văn Sơn cho biết: Tổng số vốn đầu tư của PVN vào doanh nghiệp khác đến ngày 31-12-2016 là 188.989,98 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,03% trên tổng tài sản; tăng 769,48 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầu tư cho các khoản đầu tư là 5.176,38 tỷ đồng. Cổ tức/lợi nhuận được chia trong năm là 17.461,35 tỷ đồng, tương ứng tăng 69,74% so với năm 2015.

Để đạt được kết quả trên, đồng chí Đinh Văn Sơn đánh giá là có sự đóng góp không nhỏ của Người đại diện Tập đoàn tại các doanh nghiệp có vốn góp. Qua đó thấy được vai trò quan trọng của Người đại diện Tập đoàn trong việc góp phần giám sát, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tập đoàn.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện các Ban Tổ chức Nhân sự, Ban Tài chính, Ban Kế toán Kiểm toán Tập đoàn báo cáo về công tác tái cơ cấu và quản lý Người đại diện tại Tập đoàn, báo cáo quản lý vốn đầu tư của Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác và báo cáo việc đánh giá, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và của PVN tại các đơn vị… Tiếp theo phần báo cáo của các ban chuyên môn, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị PV Oil, PV Gas, PV Drilling, PVEP, Vietsovpetro, PVCFC, PVFCCo, PVC, PV Power, BSR, PTSC, PVI… cũng đã có những ý kiến thảo luận xung quanh những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của Người đại diện trong quá trình quản lý vốn đầu tư, trong lĩnh vực tổ chức nhân sự cũng như công tác quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với sự phát triển của đơn vị.

Kết luận tại Hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn thẳng thắn đánh giá công tác tổ chức cán bộ của công ty mẹ và hầu hết các đơn vị thành viên. Về vấn đề này, Tổng giám đốc PVN cho biết trong thời gian tới Tập đoàn sẽ tiến hành hoàn thiện phương án tái cấu trúc theo hướng rút gọn bộ máy tổ chức, giảm đầu mối giải quyết công việc và số lượng lãnh đạo Ban, tinh giảm biên chế; thống nhất cao chủ trương về công tác bổ nhiệm cán bộ phải dựa trên năng lực và minh bạch, công khai.

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn cũng nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp 7 tháng cuối năm 2017 đối với công tác quản lý Người đại diện, công tác cán bộ, cụ thể là: Hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế kiểm tra giám sát để bảo vệ và đảm bảo Người đại diện thực thi đúng trách nhiệm, quyền hạn; tăng cường các chế tài để xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao; các khâu của công tác cán bộ cần đảm bảo thực chất, công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu công việc; thực hiện tốt và nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ Người đại diện theo yêu cầu; thực hiện tốt công tác quản lý lao động, tiền lương và chế độ chính sách, đảm bảo ổn định tiền lương, thu nhập cho Người đại diện; các Ban liên quan của Tập đoàn cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp báo cáo lãnh đạo Tập đoàn xem xét phê duyệt các kiến nghị của Người đại diện;…


Toàn cảnh hội nghị.
An An