Ngày 27/8/2015, Sở Công thương có văn bản số 1539/SCT- QLĐN trả lời như sau: Tuyến đường dây 35kV nhánh rẽ Trường Giang lộ 371 được đầu tư xây dựng năm 1993 do UBND xã Trường Giang làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn nhân dân góp. Công trình đưa vào vận hành năm 1994. Tuyến đường dây 35kV cắt ngang khu đất vườn của gia đình ông Thao. 

Năm 2003, công trình được UBND xã bàn giao cho Công ty Điện lực Thanh Hoá quản lý, vận hành. Tại thời điểm thi công, hành lang an toàn lưới điện cao áp được thực hiện theo Nghị định số 70- HĐBT ngày 30/4/1987 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Nhà nước chưa có cơ chế bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng do hành lang an toàn lưới điện cao áp đi qua. 

Sau khi Nghị định số 106/2005/NĐ- CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Nghị định số 81/2009/NĐ- CP ngày 12/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 106/2005 được ban hành. 

Ngày 11/7/2011, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định số 2271/2011/QĐ- UB về chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản trên đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đề nghị ông làm việc với UBND xã để xác định rõ nguồn gốc đất hợp pháp của gia đình được cấp tại thời điểm thi công. Từ đó, có cơ sở đề nghị UBND xã thực hiện hỗ trợ cho gia đình theo quy định pháp luật.

Ban PL - BĐ