Theo Thông báo kết luận thanh tra số 1342/TB-TTCP của TTCP, qua thanh tra cho thấy, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị ở tỉnh Đồng Tháp xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm chậm so với quy định (chủ yếu trước năm 2015); còn nhiều cuộc thanh tra vi phạm trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao, nhất là thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng.

Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo có vụ chưa thực hiện đúng, đầy đủ các trình tự thủ tục tiến hành theo quy định. Liên quan đến nội dung công tác cán bộ, kết luận thanh tra chỉ rõ, việc chuyển đổi vị trí ở một số đơn vị không được quan tâm đúng mức; việc tuyển dụng, bổ nhiệm còn sai phạm, đặc biệt việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vi phạm quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Nhiều vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Đồng Tháp chưa thực đúng, đầy đủ các trình tự theo quy định.

Trách nhiệm thuộc các Chi cục trưởng để xảy ra vi phạm và Giám đốc Sở NN&PTNT; việc bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Lấp Vò khi chưa đủ điều kiện thuộc trách nhiệm của Trưởng phòng Nội vụ và Chủ tịch huyện Lấp Vò.

Về công khai, minh bạch trong công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản hầu hết các đơn vị được kiểm tra thực hiện chưa đầy đủ, đặc biệt chưa thực hiện công khai theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng v.v..

Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, qua thanh tra cho thấy còn nhiều hạn chế. Đơn cử như việc phê duyệt quy hoạch chậm so với quy định đã ít nhiều ảnh hưởng đến công tác quản lý và không phát huy được hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất. Việc quản lý sử dụng đất chưa chặt chẽ, nhiều dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch (tự chuyển đổi) ở mức khá cao (1.034 ha); công tác quản lý, cập nhật biến động quản lý sử dụng đất chưa tốt…

Về tài chính đất đai, việc áp dụng các quy định trong việc tính toán nghĩa vụ tài chính, phiếu chuyển thông tin địa chính không thể hiện chính xác đầy đủ, ban hành giá không đúng quy định (có dự án xác định giá đất nông nghiệp vượt khung quy định của Chính phủ), lúng túng trong vấn đề xác định thời hạn bảng giá đất (không giảm trừ số năm theo thời hạn giá đất), một số trường hợp miễn giảm tiền thuê đất chưa đúng quy định.

Từ kết luận thanh tra, Tổng TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi một số quy định của pháp luật chưa phù hợp (về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước…) v.v.. đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chấn chỉnh ngay những hạn chế, sai sót trong việc lập, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm; phê bình những cơ quan, đơn vị có nhiều sai sót trong thực hiện trình tự, thủ tục khi tiến hành thanh tra, thụ lý giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; kiểm điểm, xử lý các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị không tổ chức tiếp công dân trong suốt thời kỳ từ năm 2012 đến tháng 6-2017; chấn chỉnh ngay việc xử lý đơn thư, tập trung xử lý dứt điểm một số vụ việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài. Nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, sai phạm.

Trong đó, cần xem xét trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị để xảy ra nhiều hạn chế, sai sót và vi phạm đã nêu trong kết luận thanh tra; chấn chỉnh các đơn vị, cá nhân thiếu nghiêm túc, có sai phạm về thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác; về công khai, minh bạch trong mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ đối với các đơn vị, cá nhân sai phạm nêu ra tại phần kết quả kiểm tra, trong đó: kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp tuyển dụng viên chức không đúng quy định ở các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT. Xem xét xử lý trách nhiệm đối với Chi cục trưởng các Chi cục để xảy ra vi phạm và Giám đốc Sở NN&PTNT.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, xử lý đối với việc bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Lấp Vò khi chưa đủ điều kiện và xem xét trách nhiệm đối với Trưởng phòng Nội vụ và Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò. TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý về mặt kinh tế số tiền hơn 264 tỷ đồng và yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế qua kết quả thanh tra; chỉ đạo chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại.

Trần Huy