Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã phát hiện những sai phạm trong công tác quản lý thu, chi tài chính như: sai phạm trong nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu số tiền trên 202 triệu đồng; Nguồn kinh phí ngân sách cấp chi hoạt động thường xuyên qua kiểm tra phát hiện sai phạm tổng số tiền trên 111 triệu đồng; chi phụ cấp tại các trường học trên địa bàn ưu đãi ngành 30%, 35% cho giáo viên là viên chức quản lý sai quy định với tổng số tiền trên 944 triệu đồng. 

Theo thanh tra, đây là lỗi do Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ giáo viên không hợp lý dẫn đến chỗ thừa, chỗ thiếu cục bộ giáo viên bộ môn, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường không có tiết dạy nhưng vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành…

Thanh tra tỉnh Hậu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Châu Thành có trách nhiệm nộp vào tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tổng số tiền 1.081.759.134 đồng chi sai quy định; Tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch vì đã để sai sót trong việc quản lý về chuyên môn ngành và về tài chính tại các đơn vị trường học...

Trần Lĩnh