Cụ thể, đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-03V, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục đình chỉ dây chuyền kiểm định số 2 thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-03V.

Xử lý kỷ luật cảnh cáo, cấm vĩnh viễn làm công tác đăng kiểm, cho thôi việc đối với ông Lê Đức Linh; Xử lý kỷ luật cảnh cáo, thu hồi thẻ đăng kiểm viên đối với đăng kiểm viên Tạ Xuân Thu và đăng kiểm viên Bùi Văn Hữu; Xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trịnh Lý Ân Phùng - Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp và khiển trách đối với ông Trần Hữu Thái - Giám đốc Trung tâm. 

Đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-05V, Cục Đăng kiểm Việt Nam đình chỉ 1 dây chuyền kiểm định; Xử lý kỷ luật cảnh cáo, thu hồi thẻ đăng kiểm viên đối với đăng kiểm viên Đỗ Lam Anh; Khiển trách, thu hồi thẻ đăng kiểm viên đối với đăng kiểm viên Trần Anh Tú; Xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp; Khiển trách đối với ông Nguyễn Đình Quân - Giám đốc Trung tâm. Với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-01, đình chỉ chức danh đăng kiểm viên đối với ông Nguyễn Huỳnh Phong; Đình chỉ chức danh đăng kiểm viên và chức danh phụ trách dây chuyền kiểm định đối với ông Lê Mậu Tuấn.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh phối hợp và có hình thức xử lý về mặt hành chính đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Đặng Nhật