“Kết quả cải cách TTHC, kiểm soát TTHC là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp thuộc TP Hà Nội”, Kế hoạch 181/KH-UBND nhấn mạnh. 

Các sở, ngành tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, đề xuất Chủ tịch UBND TP Hà Nội xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị chậm trình công bố thủ tục hành chính, chậm công khai, niêm yết TTHC hoặc chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với tổ chức, cá nhân; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ và thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân bằng văn bản theo đúng quy định của TP…

Chi Linh