Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức; xây dựng các quy tắc trong văn hóa ứng xử, giao tiếp; phấn đấu xây dựng nền hành chính công theo hướng hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả và vì nhân dân phục vụ.

An Khang