Nhận sự hỗ trợ từ đề án có 4 đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống và 2 đơn vị ca múa nhạc dân gian, dân tộc, gồm: Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát múa Rối Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc, Đoàn Nghệ thuật Âu Cơ thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.

Theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, đề án tập trung giải quyết các vấn đề: Bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đổi mới về phương pháp sáng tạo để có nhiều tác phẩm nghệ thuật truyền thống chất lượng cao, đổi mới phương thức hoạt động biểu diễn để quảng bá tác phẩm nghệ thuật tới mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đầu tư của Nhà nước và các nguồn lực xã hội khác đối với công tác sáng tạo, quảng bá tác phẩm cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống trực thuộc Bộ.

Các đơn vị sẽ phải chủ động sáng tạo để tìm ra những phương thức, mô hình mới để phổ biến tác phẩm tới công chúng, huy động các nguồn lực xã hội góp phần đầu tư cho sáng tạo và quảng bá tác phẩm, nâng dần tỷ lệ nguồn thu từ dịch vụ, biểu diễn, từng bước xây dựng lực lượng khán giả riêng, tạo lập thương hiệu, địa chỉ thưởng thức nghệ thuật thường xuyên cho khán giả đối với loại hình nghệ thuật của đơn vị.

N.H