Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31-12-2018 là 3.504,376 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2019 (đến hết ngày 31-3-2019) là âm (-) 620,643 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2019 (đến hết ngày 30/6/2019) là âm (-) 499,932 tỷ đồng. 

Cũng tính đến hết quý III, trong tổng số 29 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 19 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ BOG xăng dầu, trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất: 1.125.280 tỷ đồng; và 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm Quỹ BOG Xăng dầu, trong đó Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOil) có số âm Quỹ lớn nhất lên tới – 257.283 tỷ đồng. 

B.K