Theo đó, hộ gia đình thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định có nhu cầu vay vốn sẽ được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ, tăng thêm 17 triệu đồng so với mức cho vay tối đa 8 triệu đồng/hộ trong giai đoạn 1. Lãi suất cho vay là 3%/năm (0,25%/tháng), lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay (3,9%/năm). Thời hạn cho vay là 15 năm, kể từ thời điểm hộ vay nhận món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm đầu.

Trong thời gian ân hạn, hộ vay chưa phải trả nợ, trả lãi. Hộ vay bắt đầu trả nợ, trả lãi tiền vay từ năm thứ 6 trở đi. Như vậy, thời hạn cho vay đã được tăng thêm 5 năm so với thời hạn cho vay 10 năm trong giai đoạn 1. Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng số vốn đã vay và hộ vay có thể trả nợ trước hạn. Cụ thể, hộ vay được trả nợ gốc trước hạn và trả lãi trong thời gian ân hạn.

H.A.