Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho biết: Đã có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; có 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, giấy tờ công dân đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại cuộc họp,Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong năm 2017, nhất là các thể chế về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh và an sinh xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho rằng, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã giảm 41,67% so với cùng kỳ năm 2016. 

Năm 2017, không còn tình trạng nợ văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 5.848 văn bản, phát hiện và kết luận, đề nghị xử lý đối với 157 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành. Đến nay, 74 văn bản có kết luận kiểm tra trong năm 2017 đã được xử lý. 

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã có công văn báo cáo, kiến nghị Thủ tướng xử lý đối với 19 văn bản trái pháp luật đã được thông báo/kết luận trước năm 2016 nhưng chưa xử lý, cơ bản đã xử lý xong 12 văn bản.

Về cải cách thủ tục hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết Chính phủ đã ban hành 17 nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; 4 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, hạn chế cạnh tranh lành mạnh và gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Còn theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành, thực hiện nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa được hơn 5.000 thủ tục hành chính, giảm 24 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực rượu, hóa chất…; đang tiếp tục xây dựng các văn bản để cắt giảm gần 3.000 điều kiện kinh doanh, đảm bảo các quy định theo Luật Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, Ngân hàng Thế giới đánh giá môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 hạng, đóng góp vào chỉ số này có vai trò của Bộ Công Thương và Nông nghiệp – Phát triển nông thôn trong sửa đổi các thể chế chính sách, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện kê khai thu nộp, thanh toán, quản lý bằng phương thức điện tử. 

Mặc dù công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng thừa nhận vẫn còn tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật, thậm chí có chiều hướng gia tăng, số văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền được phát hiện tăng 21% so với năm 2016. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2018 là xử lý 83 văn bản trái luật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, trong năm vừa qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

Thể chế của nền hành chính được cải cách, hoàn thiện thêm một bước; công tác cải cách thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành quan tâm đẩy mạnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xác định rõ 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm. 

Đó là Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phổ biến quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, làm chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền.

“Làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: cán bộ là công bộc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”, Phó Thủ tướng Thươnh trực Trương Hoà Bình nêu rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính của bộ, ngành với cải cách hành chính của các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong cải cách hành chính của từng ngành, lĩnh vực. 

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế.

Các đại biểu tại Hội nghị

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt là thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ các bộ, ngành tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về đầu tư; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; đều đặn tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp… 

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình  nhấn mạnh nhiệm vụ thứ 9 là xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả, tích hợp các dịch vụ công này với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa Trung ương và địa phương.

Phương Thuỷ