Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 4 tập thể, gồm: tập thể UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 17 cá nhân là giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan. Ngoài ra, Hậu Giang cũng đã xử lý, thu hồi được hơn 176 tỷ đồng, đạt 77% tổng số tiền Thanh tra Chính phủ buộc thu hồi là gần 229 tỉ đồng.

UBND tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra phát hiện việc xác định giá đất để giao đất, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Hậu Giang không đúng quy định dẫn đến chênh lệch gần 53 tỷ đồng; thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định thu trên 99 tỷ đồng; truy thu số tiền trên 28 tỷ đồng của 8 trường hợp còn nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; thu hồi, giảm trừ thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản trên 811 triệu đồng. 

Cụ thể, công tác quản lý đất đai khi chuyển đổi mục đích không đúng quy hoạch, tự phát khoảng 5.755 ha đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất ở. 21 trường hợp nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không chuyển mục đích sử dụng nhưng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai dự án. 

Qua đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thu hồi gần 229 tỷ đồng, thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan.


Trần Lĩnh