Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện sôi động, phong phú. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của đất nước mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyền truyền. 

Trong thành tích chung đó, có những đóng góp thiết thực của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở và địa bàn khu dân cư. 

Trong đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền với các phương thức tuyên truyền được áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh và từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Để nâng cao công tác phối hợp đạt hiệu quả trong năm 2018, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng cần tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội; Đặc biệt quan tâm tuyên truyền về việc rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 18 Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong năm 2017, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp trong năm 2018. 

Tâm Phạm - Diệp Vinh