Đồng chí Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội được giao làm Trưởng đoàn giám sát này.

Về nội dung giám sát, có 4 trọng tâm sẽ được tập trung thực hiện: Thứ nhất là việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản và chính sách, pháp luật liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh phục vụ cho việc khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển. 

Ngư dân miền Trung cần được hỗ trợ thỏa đáng sau sự cố ô nhiễm biển. Ảnh: CTV.

Thứ hai là công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức của Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Thứ ba là việc thực hiện chính sách, quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó có việc tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm trên biển, bảo vệ môi trường biển, hải đảo; thực trạng vi phạm quy định pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biển... 

Thứ tư, đánh giá kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản như chính sách tín dụng, hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch, hỗ trợ khắc phục rủi ro, thiên tai trên biển, hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa, tham gia nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn trên biển…

Qua giám sát sẽ làm rõ nguyên nhân của kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đoàn giám sát sẽ báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9-2017.

Chuẩn bị dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết giám sát chuyên đề và chuẩn bị báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề gửi đến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (cuối năm 2017).

Vũ Hân