Thi hành án hình sự liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và xác định thi hành án hình sự là công tác lớn, quan trọng nên ngày 17-6-2010, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. 

Việc ban hành Luật đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hoạt động lập pháp của Nhà nước ta nói chung, trong lĩnh vực thi hành án hình sự nói riêng.

Trên cơ sở đó, hoạt động thi hành án hình sự đã được tổ chức, thực hiện có hiệu quả, bảo đảm sự nghiêm minh và thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta trong giáo dục, cải tạo người phạm tội, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi mới của thực tiễn, công tác thi hành án hình sự đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc.

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính cũng như bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ của công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Theo dự thảo luật, ngoài phạm vi điều chỉnh được xác định trong Luật Thi hành án hình sự năm 2010 bao gồm các nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án về các hình phạt; hệ thống tổ chức cơ quan quản lý thi hành hình phạt và cơ quan thi hành hình phạt; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền trong thi hành hình phạt; quyền, nghĩa vụ của người phải chấp hành hình phạt; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thi hành hình phạt; đồng thời, cũng xác định việc thi hành bản án, quyết định của Toà án về biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng thực hiện theo quy định của Luật này.

Còn việc thi hành bản án, quyết định của Toà án về hình phạt tiền, tịch thu tài sản, về biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm, trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi do Luật Thi hành án dân sự điều chỉnh.

Dự thảo luật xác định mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục xem xét giảm tha tù trước thời hạn có điều kiện. Dự thảo luật xác định đối tượng áp dụng của văn bản là cơ quan quản lý thi hành hình phạt và cơ quan thi hành hình phạt, người phải chấp hành hình phạt; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thi hành hình phạt.

Toàn văn dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương