Ngày 22/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 với nhiều nội dung mới, trong đó đặc biệt chú ý là các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn PCCC.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Tân đề nghị, lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trong phạm vi, chức năng của mình phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 493/QĐ – TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Luật. Trong đó, chú ý việc xây dựng, kế hoạch, tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và những người trực tiếp làm công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện Luật, phát hiện vấn đề vướng mắc, bất cập mới phát sinh, phản ánh về Bộ Công an tập hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự có liên quan đến quy định về PCCC để đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với Luật.

M.Hiền – N.Hương