Năm 2016, Ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực và có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời chỉ đạo, định hướng báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cốt lõi, về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII…

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, trong các tầng lớp nhân dân. Bước đầu, thể hiện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện" tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí tuy có những chuyển biến bước đầu, song vẫn còn không ít ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình thiếu nhạy bén chính trị, chưa chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, đăng tin, bài nặng về thông tin tiêu cực, mặt trái của xã hội , thậm chí có trường hợp thông tin sai sự thật, gây phản cảm trong dư luận.

 
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2016.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra trong năm tới, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo năm 2017 là rất quan trọng và nặng nề. Ban Tuyên giáo các cấp cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Ngành, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. 

 
Quang cảnh buổi Hội nghị

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước; tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và các nghị quyết khác của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư , cấp ủy đảng các cấp giao phó. ...

Ban Tuyên giáo các cấp chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với hình hình để đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng. 

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, trước hết là đổi với Ban Tuyên giáo Trung ương...

M.Hiền - X.Trường