Quán triệt nội dung Nghị quyết, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh nêu rõ: Đây là một nghị quyết rất quan trọng vì đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng ta, nghiêm túc, nghiêm khắc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Mai Văn Ninh tập trung giới thiệu các nội dung: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Dự báo m ột số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; Một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị nghe giới thiệu và thảo luận Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho các đối tượng là lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật và đại diện đội ngũ trí thức, lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật và đại diện văn nghệ sỹ ở 3 khu vực. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền giúp các cấp ủy Đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)...

Hương Thủy