Với 130 ảnh, tư liệu, bản đồ và 271 m2 pa-nô, triển lãm đã khái quát chặng đường 87 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CSVN, quân và dân ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Qua 12 kỳ đại hội, mỗi kỳ là một mốc son trong tiến trình lịch sử của Đảng, của dân tộc. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã khẳng định chân lý vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cách mạng trước hết phải có Đảng cánh mạng, Đảng có vững, cách mạng mới thành công.

 Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng luôn hoà cùng hơi thở, mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp với lòng dân tạo nên sức mạnh quật khởi đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang vững vàng đi lên trên con đường CNH, HĐH; đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc....

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm góp phần tuyên truyền, giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử văn hoá của dân tộc, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những bài học đúc kết sau hơn 30 năm đổi mới. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin tưởng vào Đảng và sự lãnh đạo của Đảng nhất định đưa cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang./.

Văn Thịnh