Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chương trình, mục tiêu của Nhà nước và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Công tác tham mưu cho Đảng ngày càng có chiều sâu với nhiều sáng kiến, sáng tạo, thể hiện chính kiến, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và đây chính là những ưu điểm góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam...

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  Trần Quốc Vượng đã đánh giá cao những đóng góp của MTTQ Việt Nam trong năm 2018, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển của đất nước. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và đặc biệt là tổ chức tốt Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sắp tới.

Các đại biểu dự Hội nghịUBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII).

Theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) lần này sẽ thảo luận nhiều nội dung, trong đó có các nội dung của cả nhiệm kỳ 2019-2024. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, tại hội trường và trong quá trình chia tổ thảo luận, các đại biểu cần tập trung phân tích, cho ý kiến vào văn bản trình hội nghị, đặc biệt là những sáng kiến phát huy vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam giai đoạn tới. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý, năm 2019 là năm có nhiều sự kiện, mục tiêu lớn, là năm được Đảng, Nhà nước đánh giá đất nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; được Chính phủ xác định là năm tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Do vậy, vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cần được củng cố, tăng cường ở mức cao hơn, trên cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc và đồng thuận xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào tờ trình xin ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019; tờ trình xin ý kiến góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tờ trình xin ý kiến Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024); tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, thống nhất đề nghị hiệp thương bổ sung 15 vị vào Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam và 4 vị vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa tới.

Diệp Vinh – Anh Minh