Việc sắp xếp, xử lý nhà, đất của một số bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn chậm. Việc chuyển đổi chủ sở hữu vốn Nhà nước từ các bộ, ngành sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện sắp xếp các cơ sở nhà, đất đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng tài sản công có đơn vị chưa chặt chẽ. Qua rà soát của Bộ Tài chính vẫn còn hiện tượng cho mượn, cho thuê không đúng quy định. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa rà soát, sắp xếp xe ôtô theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

B.K