Lý giải về việc chưa có Nghị định hướng dẫn, ông Nguyễn Tân Thịnh đại diện Cục Quản lý công sản cho biết, đây là một nghị định khó, liên quan đến nhiều chính sách pháp luật khác nhau về đầu tư, đất đai, quản lý tài sản công, đặc biệt là xác định giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo sát giá thị trường, tránh thất thoát, lãng phí, nên Chính phủ rất thận trọng hoàn thiện nghị định trước khi ban hành.

“Trong thời gian nghị định này chưa được ban hành và chưa có hiệu lực thi hành, Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực để không làm ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án BT đã ký kết hợp đồng”, ông Thịnh cho biết.

Tại Điều 44 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT quy định: “Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá; giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán theo quy định của pháp luật. Giá trị dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”.

Vậy, vấn đề đặt ra là giá trị đất sẽ được tính theo "đồng không mông quạnh" hay đất có dự án? Đại diện Bộ Tài chính cho biết quy định hiện nay là theo mục đích sử dụng mới, nếu là đất nông nghiệp quy hoạch thành khu đô thị thì phải xác định giá đất của khu đô thị.

“Theo quy định của Hiến pháp và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý và đây là một bộ phận của tài sản công. Việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư đã được quy định từ trước khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành. Nội dung đó được thể hiện cụ thể nhất tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư gồm: Quỹ nhà đất của các cơ quan, đơn vị (thường là trụ sở cũ); quỹ đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (đất sạch) và quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chuyển đổi sang mục đích khác nhưng chưa thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Quy định này đã được thực hiện trong thực tế thời gian vừa qua. Vì vậy, trong đề xuất xử lý chuyển tiếp của của Bộ Tài chính bao gồm cả 3 loại quỹ đất này. Tuy nhiên, khi xác định giá đất để thanh toán phải xác định theo mục đích sử dụng đất mới”, ông Nguyễn Tân Thịnh nói.

Nhóm PV