Các cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh liên kết, chuyển nhượng tài sản công. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc thực hiện xác định giá trị tài sản, xử lý tài sản khi thực hiện cổ phần hoá để tránh thất thoát tài sản Nhà nước. 

Các quận, huyện, sở, ngành, các tổng công ty, công ty 50% vốn Nhà nước trở lên thuộc thành phố và các đơn vị liên quan phải lập báo cáo kê khai, tổng hợp và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất với từng cơ sở nhà đất chưa thực hiện kê khai. UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực góp ý, phản ánh những cơ quan, đơn vị vi phạm.

Bảo Sơn