Trong chiến thắng vĩ đại ấy chúng ta nhìn thấy được  sức mạnh tinh thần quật khởi của cả một dân tộc, sự đoàn kết chung sức đồng lòng của đồng bào cả nước, sự sáng suốt và tài tình trong quá trình lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. 

TP Hồ Chí Minh lung linh trong dạ tiệc pháo hoa kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.

Nhìn lại sau 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã chuyển đổi thành công từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đồng thời hình thành được hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Dân chủ trong xã hội tiếp tục được mở rộng. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Người dân thân thiện đón chào Tổng thống Mỹ thăm TP Hồ Chí Minh tháng 5-2016.
Một du khách Mỹ chiêm ngưỡng những bức ảnh xưa trên đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1.Thiết bị hiện đại dùng để thi công tuyến metro ngầm.

Chiến thắng vĩ đại 30-4 lịch sử là thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đóng góp của các lực lượng vũ trang, của toàn dân, trong đó có đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Ra đời trong bão táp cách mạng; tôi luyện trong khói lửa kháng chiến vì độc lập tự do của dân tộc và thống nhất đất nước; trưởng thành qua thực tiễn sôi động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng CAND Việt Nam đã đóng góp xứng đáng vào những thành tựu vĩ đại của Đảng, đất nước và dân tộc.

Thiết bị hiện đại dùng để thi công tuyến metro ngầm.

Với khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2017 là: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng CAND tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt hơn công tác dự báo, tham mưu chiến lược; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bị động, bất ngờ; không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối an ninh trật tự. 

Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Lực lượng Công an nhân dân nỗ lực bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm; đẩy lùi tệ nạn xã hội; giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, các vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thế hệ tương lai.

Lực lượng Công an nhân dân nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất cách mạng tốt đẹp; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xuân Luận