Làm việc với Đoàn, về phía TP Cần Thơ có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí thành viên BCĐCCTP thành phố.

Bộ trưởng Tô Lâm, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp trên toàn thành phố. Hàng năm, BCĐCCTP thành phố ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp. 

Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ cải cách tư pháp và giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cải cách tư pháp có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách tư pháp ở các đơn vị, địa phương được quan tâm đúng mức… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ mà Thành ủy Cần Thơ đã nêu trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược CCTP ở địa phương trong thời gian tới. 

Thành ủy Cần Thơ cần tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội XII về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân...”. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW và các kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư pháp, cải cách tư pháp.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, bố trí, sắp xếp lại cán bộ để phát huy hiệu quả khả năng làm việc của cán bộ. 

Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch vững mạnh, trong đó chú ý nâng cao, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các cấp, các ngành quan tâm đến công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp bằng những biện pháp như giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, cơ chế kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực.

Bộ trưởng Tô Lâm, cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng cần bảo đảm sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác tư pháp, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch Thành ủy đã ban hành về tổ chức thực hiện các nội dung chiến lược cải cách tư pháp. 

BCĐCCTP và các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp của thành phố cần tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể triển khai thực hiện các vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được xác định trong Chương trình số 03- CTr/BCĐCCTPTW ngày 6/10/2016 của BCĐCCTP Trung ương. Đồng thời tích cực triển khai thực hiện Bộ Luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và một số luật mới được Quốc hội thông qua.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm... 

Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân cần xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình giám sát chuyên đề đối với công tác của các cơ quan tư pháp; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về tư pháp... 

Tổ chức thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân.  

Văn Đức