Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như: xây dựng nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững; nông nghiệp thông minh và phát triển bền vững; thực hiện chính sách đối phó với biến đổi khí hậu – Các ứng dụng nổi bật và hợp tác trong khu vực; các giải pháp sáng tạo nhằm đảm bảo bền vững môi trường tại Việt Nam; cách mạng công nghiệp 4.0 và các tác động tới phát triển kinh tế và xã hội

Bà Wiesen Caitlin, Giám đốc Quốc gia Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đánh giá cao thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2018; trong đó, có thành tựu xoá đói giảm nghèo. 

Bà Wiesen Caitlin đặc biệt nhấn mạnh tới sự cần thiết phải đảm bảo sự tăng trưởng bền vững thông qua gắn kết phát triển kinh tế với an sinh xã hội. Việt Nam cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ xanh, hiện đại...

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh cho biết, chính sách phát triển bền vững của Việt Nam cần có các giải pháp đủ mạnh trong các lĩnh vực mang tính quyết định như: nguồn nhân lực, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh, giải pháp về môi trường và cách mạng công nghiệp 4.0. 

Phát triển bền vững bao hàm không chỉ sự phát triển về kinh tế mà còn gắn liền với việc giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường. 

Việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội toàn diện phục vụ phát triển bền vững gắn với nhu cầu của con người dù ở nơi đâu cũng luôn được sống trong một môi trường hòa bình, không ô nhiễm, an toàn và có cơ hội mưu sinh bình đẳng. Để bảo đảm bền vững trong dài hạn, việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp là chìa khóa của thành công.


Lưu Hiệp