Theo đó, thời gian tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam từ ngày 16-9 đến 30-11-2018, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ 5-11 đến 9-11-2018; Ngày Pháp luật Tài chính được tiến hành từ 15-8 đến 15-9-2019. 

Nội dung hoạt động gồm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích và đóng góp trong công tác xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cá nhân, tổ chức tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật. 

Đặc biệt, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

H.A.