Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải chủ động nghiên cứu, phân loại đơn khiếu nại; đối với những đơn khiếu nại có nội dung rõ ràng, hồ sơ đầy đủ phải giải quyết ngay trên hồ sơ mà không cần đi kiểm tra xác minh.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, bộ phận giải quyết khiếu nại cần chủ động thu thập hồ sơ tài liệu từ hệ thống thông tin dữ liệu nội bộ ngành. Các cục thuế phải chủ động rút ngắn tối đa thời gian chờ người khiếu nại cung cấp và thời gian kiểm tra xác minh thu thập tài liệu…

H.A