UBND huyện Hậu Lộc có văn bản trả lời như sau: Tháng 10-2015, UBND huyện nhận được đơn của ông đề nghị được bố trí đất ở tại xã Hưng Lộc. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra, xem xét nội dung đơn. Tuy nhiên, tại thời đó trên địa bàn xã Hưng Lộc chỉ thực hiện việc giao đất ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đến đầu năm 2016, xã Hưng Lộc chưa trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch sử dụng đất vào mục đích đất ở năm 2016. Do đó, chưa có cơ sở xem xét bố trí đất ở cho hộ gia đình ông. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hưng Lộc bố trí quỹ đất ở xen cư nông thôn theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt, hướng dẫn ông gửi đơn xin cấp đất ở đến địa phương để được xem xét giải quyết. Ngày 25-8-2016, ông có đơn gửi UBND xã Hưng Lộc để xin được bố trí đất ở.

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu đất của hộ gia đình ông, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Hưng Lộc khảo sát vị trí và đang hoàn tất thủ tục để giao đất ở cho gia đình ông với hình thức giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Ban PL-BĐ