Nội dung giao ước thi đua tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị về nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; Công tác Đoàn và phong trào thanh niên; các Chương trình, kế hoạch do BCH Đoàn thanh niên Bộ Công an ban hành và Chương trình hoạt động trong Cụm thi đua số 3.

Tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 ký giao ước thi đua

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tuổi trẻ Cụm thi đua số 3.

Về tiêu chí cụ thể, 100% Đoàn cấp huyện và Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 100 ý tưởng, sáng kiến đóng góp cho Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên CAND và Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Phấn đấu có ít nhất 10 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, trong đó tối thiểu có 3 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện và 1 Công trình thanh niên được công nhận cấp Bộ; 100% Đoàn cơ sở có công trình, phần việc thanh niên phục vụ công tác chuyên môn.

Tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 tổ chức giao hữu bóng đá

Thực hiện có hiệu quả công tác tình nghĩa, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, hỗ trợ xây dựng tối thiểu 1 nhà tình nghĩa tại khu vực khó khăn, trọng điểm về an ninh trật tự như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Tổ chức thăm hỏi tặng quà ít nhất cho 100 gia đình cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc diện chính sách, gia đình Thương binh, Liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số trong đơn vị và tặng quà ít nhất cho 100 gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng, gia đình Thương binh, Liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi nơi địa bàn đơn vị đóng quân…

Ngay sau Lễ ký giao ước thi đua, tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 cũng đã tổ chức giải thi đấu bóng đá giao hữu với sự tham gia của 12 đội tuyển.


A.Quỳnh