Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị chức năng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trước khi diễn ra chương trình Hội nghị, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị CAND đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã trình bày tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72; báo cáo Tổng kết công tác XDLL CAND và Chương trình công tác XDLL CAND năm 2017; báo cáo kết quả công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; triển khai Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của Tổng cục năm 2017; báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2016, triển khai chương trình công tác thanh tra năm 2017.

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị .

Qua báo cáo cho thấy, năm 2016, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng ủy CATW, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, hoàn thành cơ bản những công tác trọng tâm trong chương trình công tác XDLL CAND năm 2016 đã đề ra. 

Dưới sự điều hành thảo luận của Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, lãnh đạo các đơn vị, học viên, trường CAND, đã tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm trên các mặt công tác XDLL CAND và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác XDLL CAND trong năm 2017...

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 11 tập thể đơn vị cấp cơ sở; Tổng cục trưởng Trần Bá Thiều đã trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND cho 11 đơn vị cấp cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của CBCS Tổng cục Chính trị CAND đạt được trong năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 đã khẳng định công tác xây dựng Đảng, XDLL đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2016, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. 

Tổng cục Chính trị CAND thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, XDLL trong toàn Đảng bộ, toàn lực lượng CAND.

Chỉ đạo công tác XDLL CAND thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Tổng cục XDLL CAND cần tập trung chỉ đạo thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72. Ngoài ra, Tổng cục Chính trị CAND cần thực hiện thêm 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung quán triệt phương châm XDLL CAND đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đột phá; gắn chặt nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn.

Tổng cục Chính trị CAND chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, trong đó, Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND phải là Đảng bộ đi đầu, gương mẫu trong triển khai, thực hiện.

Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, cấp ủy, thủ trưởng, CBCS các đơn vị trực thuộc Tổng cục phải nhận thức rõ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, XDLL; kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an cụ thể hóa, triển khai trong lực lượng CAND, góp phần XDLL CAND trong sạch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm  vụ và cơ chế phối hợp giữa Công an các đơn vị địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị cơ sở 
Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao thưởng cho các đơn vị cơ sở.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, phân cấp quản lý hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND. Tham mưu làm tốt công tác chăm lo đời sống cho CBCS, có chính sách phù hợp động viên CBCS yên tâm công tác.

Cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò của hệ thống báo chí, truyền hình trong CAND, cùng với báo chí cách mạng cả nước góp phần tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ANTT gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong toàn lực lượng CAND...

Phát biểu đáp từ, Trung tướng Trần Bá Thiều nêu rõ: Những năm qua, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ luôn đặc biệt quan tâm đến công tác XDLL CAND nói chung và công tác của Tổng cục Chính trị CAND nói riêng; những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị rất sâu sắc, cụ thể và toàn diện trên các mặt công tác XDLL, Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục xin nghiêm túc tiếp thu để cụ thể hóa trong thực hiện chương trình công tác XDLL CAND năm 2017.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Tổng cục trưởng nhấn mạnh, ngay sau Hội nghị này, đề nghị các đơn vị trong Tổng cục sớm tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, chương trình công tác XDLL CAND năm 2017, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phát biểu kết luận của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị Công an toàn quốc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa trong triển khai chương trình công tác của đơn vị, không ngừng nâng cao uy tín vị thế của Tổng cục Chính trị CAND trong tình hình mới, tập trung xây dựng Tổng cục Chính trị CAND là cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác xây dựng đảng và công tác XDLL CAND...

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều đã phát động phong trào thi đua năm 2017 trong Tổng cục Chính trị CAND...

Anh Hiếu